Általános Szerződési Feltételek Homlokzati Nyílászárók Gyártásához.

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi az ADA-BAU Műanyag és alumínium nyílászáró gyártó és értékesítő Kft. (8200 Veszprém, Tüzér u. 71/1, Adószám: 11528029-2-19, Cégjegyzékszám: 19-09-503737) mint Vállalkozó által nyílászárók gyártására, értékesítésére, megrendelőivel kötött minden ajánlatnak, megrendelésnek és vállalkozási szerződésnek.

 

Jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák az ADA-BAU Kft., mint vállalkozó és eladó és a vásárló, mint megrendelő között a jelen dokumentumban foglalt rendelkezések alapján létrejött szerződéses jogviszonyt a vállalkozó / eladó által értékesítésre kínált különböző homlokzati és beltéri műanyag és alumínium nyílászárók, valamint mindezek kiegészítőinek (termékeknek) megrendelésére vonatkozóan.

 

Az árajánlat elfogadása és megrendelése, illetve a vállalkozási szerződés aláírása egyben jelen ÁSZF-ben foglaltak teljes körű elfogadását jelenti.

 

I. Általános feltételek

 

I./1. Vállalkozó ajánlati kötöttséget vállal az ajánlat keltétől számított 30 naptári napos időtartamra, az ajánlattétel ezen időpontig érvényes, amennyiben az ajánlaton ettől eltérő időintervallum nem szerepel.

      

I./2. A felek közti kommunikáció alapja az írásbeliség, a szóbeli megállapodás, kizárólag abban az esetben jelent kötelezettséget a Vállalkozó részére, ha azt Vállalkozó a Megrendelő részére írásban visszaigazolja és megerősíti, azonban ebben az esetben is szükséges a változást, illetőleg a szóbeli megállapodásban foglaltakat a későbbiekben írásban rögzíteni.

 

I./3. A Vállalkozó kizárólag a vállalkozási szerződésben meghatározott és körülírt munkafeladatok elvégzésére köteles.

 

I./4 Alapanyagár emelés esetén az árváltozás jogát fenntartjuk.

 

 

II. A szerződés létrejötte

 

II./1. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére részletes írásbeli ajánlatot készít térítésmentesen.  Az árajánlat módosítására egyszeri alkalommal van lehetőség ingyenesen, minden további módosítás díjköteles. Amennyiben a Megrendelő az ajánlat módosítását kezdeményezi, a felek álláspontjainak egyeztetése, az ajánlat módosítása (új ajánlat) és annak elfogadása után kerülhet sor az új ajánlatban foglaltak alapján a megrendelés leadására. Az ajánlat módosítása kizárólag írásban történhet, a felek egybehangzó akaratnyilatkozata alapján. Megrendelőnek tekintendő a megrendelés aláírásakor a „Megrendelő” feliratnál szereplő személy, gazdasági társaság, cég esetén a cégben aláírásra jogosult személy, vagy a megrendeléshez szükséges aláírási jogosultsággal dokumentummal bizonyíthatóan meghatalmazott személy. A Megrendelő a megrendelés aláírásával egyben elismeri, hogy a megrendelésben szereplő termékek méreteiről, műszaki paramétereiről, a felmérés részleteiről megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott a Vállalkozótól / eladótól.

 

II./2. Az ajánlat a Megrendelő részletes árajánlatkérése alapján tartalmazza a nyílászárók típusát, nyitásmódját, esetleg a pontos nyitásirányát, anyagát, méretét, színét, a különleges igényeket (üveg, üvegosztó, vasalat, kilincsek stb.), tartozékokat és azok jellemzőit. Tartalmazza továbbá a vállalkozói díj nettó vagy Áfával növelt összegét, a fizetési feltételeket, és esetenként szerződéskötés esetén várható vállalási időtartamot, amely adat csak tájékoztató jellegű.

 

II./3. Megrendelő köteles a kapott árajánlat műszaki és mennyiségi tartalmát ellenőrizni a megrendelés leadása előtt. Ennek elmulasztásából eredő hibákért az Ada - Bau Kft. felelősséget nem vállal.

 

II./4.Az elfogadott árajánlat a vállalkozói szerződés mellékletét képezi. Megrendelő kötelezettséget vállal a vállalkozói szerződésben meghatározott és körülírt vállalkozói díj/eladási ár 50 %-ának megfelelő összeg előleg jogcímén – a szerződés aláírásától számított 8 napon belül történő – megfizetésére. Ezen általános fizetési konstrukciótól történő fizetési lehetőség minden esetben a vállalkozási szerződésben egyedileg van meghatározva és részletezve. A díjelőleg késedelmes fizetése esetén a vállalási határidő Vállalkozó / eladó részéről a késedelmes napok számával azonos mértékben növekszik, melyet Megrendelő / vásárló tudomásul vesz.

 

II./5. Amennyiben helyszíni felmérésre nincs szükség vagy azt a Megrendelő nem igényli a megrendelés mellékeltét a Vállalkozó/eladó által a Megrendelő/vásárló által szolgáltatott adatok alapján készített ajánlat képezi. Ebben az esetben az adatok valóságáért, megfelelőségéért Vállalkozót semmilyen fajta felelősség nem terheli, a hibás adatok, paraméterek megadásából kifolyólag kártalanítási, kártérítési kötelezettség nem terheli.

 

II./6. Felek az ajánlatban, a megrendelésben foglaltak, illetőleg a helyszíni felmérés eredménye alapján a műszaki paraméterek, a szállítási határidő, a vállalkozási díj véglegesítésével minden esetben Vállalkozási Szerződést kötnek.

 

 

III. Felmérés

 

III./1. A Megrendelő megrendelheti az ajánlat elkészítéséhez a Vállalkozótól a helyszíni felmérést, amelyért Vállalkozó nem számít fel díjat Megrendelő részére.

 

III./2. Amennyiben a Megrendelő nem Vállalkozótól a helyszíni felmérést, úgy Vállalkozó a Megrendelő által, írásban eljuttatott adatok alapján készíti el ajánlatát, és megrendelés esetén annak alapján gyártja le a megrendelt termékeket. Az ajánlatban szereplő méretek minden esetben, gyártási méretek. A Megrendelő által megadott adatok hibájából eredő károkért minden felelősség Megrendelőt terheli.

       Amennyien a Megrendelő nem igényli a helyszíni felmérést, de adatot szolgáltatott a megrendelésére, termékre vonatkozóan az eladó / vállalkozó részére, úgy Megrendelő /vásárló a megrendeléssel elismeri, hogy az általa megadott és megrendelésben szereplő termék, termékek méretei, mennyiségi egységei pontosak, és arra a méretre történő legyártását, beszerzését az eladó / vállalkozó megkezdheti, melyre vonatkozóan a vállalkozónak / eladónak utólagos reklamációt nem áll módjában elfogadni.

 

III./3. A felmérés előre egyeztetett időpontjában a Megrendelő köteles a munkaterületet bejárásra és felmérésre alkalmas állapotban biztosítani. Amennyiben a felmérés a Megrendelő hibájából csak részlegesen végezhető el vagy teljesen meghiúsul, és ezáltal további felmérésre van szükség (pl.: a felmérés a beépítés helyszínének nem megfelelő készültségi foka miatt nem végezhető el), a Vállalkozó jogosult felmérési díjat felszámítani, amely díj a Megrendelőt terheli. Ha a megrendelő úgy igényel felmérést, hogy ezzel együtt a későbbiekben kéri az eladótól / vállalkozótól a termékek jövőbeni beépítését, berakását is, úgy a megrendelő / vásárló köteles a helyszíni felmérést végző szakembert tájékoztatni arról is, hogy az egyes termékeket milyen nyitás iránnyal, szigetelő típussal, színnel és kiegészítőkkel kéri, mely a felmérés során készített felmérési dokumentumban rögzítésre kerül.

 

III./4. A Megrendelő az új építésű ingatlanok, épületek esetén köteles átadni Vállalkozó részére 1 példány az érvényes kiviteli terv részét képező alaprajzot, homlokzati részletterveket és minden olyan egyéb információt, amely a beépítést vagy a méreteket befolyásolhatja, legkésőbb a felmérés megkezdésének időpontjáig.

 

III./5. A helyszíni felmérést követően a Megrendelő minden olyan változásról köteles írásban értesíteni a Vállalkozót, ami a felmért beépítési állapot megváltozását eredményezheti, ennek hiányában Vállalkozó nem felel az esetleges méreteltérésekből eredő problémákért, és Vállalkozó kártérítési, kártalanítási kötelezettségét kizárja.

 

 

IV. A szerződés hatálya

 

IV./1. A felek között létrejött vállalkozási szerződés csak abban az esetben érvényes és joghatályos, amennyiben a megrendelője, vagy meghatalmazottja képviselője a vállalkozási szerződést aláírta, továbbá a Megrendelő által írásban elfogadott végleges árajánlatban a műszaki tartalom részletezett és meghatározott, illetőleg a megrendelőlapon vagy a szerződésben a műszaki tartalom, illetőleg a mennyiségi egységek kellően pontosak és részeletezettek, és a Megrendelő a Vállalkozó / eladó pénztárában megfizette vagy a Vállalkozó / eladó bankszámlájára banki átutalással megfizette a díjelőleg összegét a vállalkozási szerződésben meghatározott és körülírt feltételekkel. Vállalkozó / eladó a vállalkozási szerződés teljesítését akkor kezdi meg, amikor az előleg pénztárába - a választott fizetési mód függvényében – befizetésre, vagy vállalkozó / eladó bankszámláján jóváírásra került.

      Megrendelő / vásárló az előleg megfizetésével késedelembe esik, és a Megrendelő a Vállalkozó / eladó írásbeli felszólításától számított további 3 nap elteltével sem fizeti meg az előleg összegét Vállalkozó / eladó részére, úgy eladó jogosult a szerződéstől mindenfajta jogkövetkezmény nélkül elállni, és a szerződés teljesítését megtagadni.

 

IV./2. A vállalkozási szerződés aláírásával Megrendelő egyben kijelenti és elismeri, hogy az ADA-BAU Kft. Általános Szerződés Feltételeit elolvasta és megismerte, azt értelmezte és elfogadta, magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

 

IV./3. A vállalkozási szerződés aláírásával egyidejűleg Megrendelő elfogadja a vételárat, vállalkozói díjat, illetőleg a megrendelés műszaki tartalmát is, így a későbbiekben méreteltérésekre, műszaki tartalomra vonatkozó reklamációval Vállalkozó / eladó irányába nem él, és ebből adódóan Vállalkozóval szemben semmifajta kártalanítási, kártérítési igényt nem támaszt.

 

 

V. Szállítási határidők és feltételek

 

V./1. Vállalkozó / eladó a vállalkozási szerződésben írásban határozza meg a vállalt teljesítési határidőt.

 

V./2. A vállalkozói szerződés megkötését követően kért bármiféle utólagos módosítás, változtatás a teljesítési határidő, és a vállalási ár megváltozását vonhatja maga után. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelő felé írásban közli a határidő illetőleg a vállalási ár módosítását, megváltozását, és amennyiben a Megrendelő írásban megrendeli a módosítást, úgy a módosított feltételek lépnek hatályba, és a felek a Vállalkozói Szerződést írásban módosítják a megváltozott feltételekre tekintettel.

 

V./3. A vállalkozási szerződés megkötését követően szerződő felek a vállalkozási szerződést kölcsönös megegyezéssel az alábbi feltételekkel módosíthatják:

·         A módosításokat, változtatásokat csak írásos formában közlik felek egymással.

·         3 munkanapon túli változtatás módosítás új megrendelésnek minősül.

·         A változtatások, módosítások esetén a Vállalkozó ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeit Megrendelő köteles megtéríteni.

 

V./4 Viszonteladói keretszerződés, illetőleg szerződés keretében létrejött Megrendelés esetében a gyártási határidők az alábbiak szerint alakulnak:

 

·       Ada-Bau Kft. telephelyén átvehető, raktári fehér műanyag alapanyagokból készült nyílászárók: 15 munkanap

 

·       Ada-Bau Kft. telephelyén átvehető színes műanyag alapanyagokból készült nyílászárók: 20 munkanap

·       Ada-Bau Kft. telephelyén átvehető alumínium alapanyagokból készült nyílászárók: 30 munkanap

 

·       Ada-Bau Kft telephelyén átvehető, fehér műanyag redőnyök és szúnyoghálók: 8-15 munkanap

 

·       Ada-Bau Kft. telephelyén átvehető, fehér alumínium redőnyök és szúnyoghálók: 8-15 munkanap

 

·       Ada-Bau Kft telephelyén átvehető, színes alumínium redőnyök és szúnyoghálók:10-15 munkanap

 

V./5 Abban az esetben, amennyiben az ADA-BAU Kft-nél a megrendelés állomány jelentősen megnövekedett, úgy a vállalási határidők előzetes és közös egyeztetés alapján módosíthatóak.

 

 

 

 

 

VI. Elállás

 

VI./1. Amennyiben tartós gyártói üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt a vállalkozó / eladó a jelen általános szerződésben foglalt teljesítési határidőhöz képest további 45 napon belül sem tudja a megrendelésben foglaltakat teljesíteni, és erről Megrendelőt írásban értesítette, úgy Megrendelő / vásárló jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy az eladó / vállalkozó köteles a megrendelőnek / vásárlónak a megfizetett vételár előleget visszafizetni az elállás közlésétől számított 15 munkanapon belül.

 

VI./2. A Megrendelő, elállása esetén köteles a Vállalkozó részére megtéríteni az elállással okozott kárt, ilyen kárnak minősül különösen a termék előállításához beszerzett anyag ára, valamint a termék előállításához kapcsolódó munkabér és egyéb költségek, továbbá a vállalkozási szerződésből, illetőleg annak teljesítéséből eredő gyártási költségek. A Vállalkozó jogosult a kártérítési, kártalanítási igényét a visszafizetésre kerülő díjelőleg összegéből levonással érvényesíteni. Amennyiben a megfizetett előleg a felmerült kárt nem fedezi, úgy Megrendelő / vásárló köteles a kár teljes rendezéséhez szükséges különbözetet Vállalkozó / eladó számára az írásban jelzett elállástól számított 8 napon belül megfizetni.

 

 

VII. Fizetés módja, ütemezése, fizetési feltételek

 

VII./1. Vállalkozó / eladó köteles a Megrendelőt / vásárlót a termék, termékek megérkezéséről e-mailben, sms-ben, vagy telefonon értesíteni, és megjelölni azt az időpontot, amikor a termék / termékek átadása, átvétele megtörténhet.  

 

VII./2.

      Megrendelő a termékek megrendelését követő 8 napon belül köteles az ajánlatban írt vállalkozói / eladási díj 50 %-át előleg jogcímén megfizetni a szerződésben szereplő pénznemben, és a vállalkozási szerződésben meghatározott fizetési mód alapján. Amennyiben Megrendelő a HUF alapú szerződéses összeget Euróban egyenlíti ki, úgy a befizetés napján érvényes MNB árfolyam alapján kell kiszámítani a befizetendő összeget.

 

VII./3. Vállalkozó a befolyt előleg összegéről készpénz befizetés esetén a pénzügyi teljesítés napjával, vagy Vállalkozó bankszámláján történő jóváírásától számított 8 naptári napon belül, a jóváírás napjával számlát állít ki Megrendelő részére.

 

VII./4. Megrendelő a termék átvétele után a Vállalkozói Szerződésben rögzítetteknek megfelelően, Vállalkozó végszámlája ellenében köteles a befizetett előleg beszámítása után a fennmaradó vállalkozói díjhátralékot ……….. napon belül megfizetni.

 

VII./5. Amennyiben Megrendelő helyszíni beépítést kér Vállalkozótól (amely tartalmazza a helyszínre szállítást is), Megrendelő a szerződésben rögzített beépítési díjat a szerződésben rögzítettek alapján köteles megfizetni.

 

VII./6 Viszonteladó szerződés keretében történő Megrendelő esetében, a fizetés külön megállapodás vagy meglévő keretszerződés szerint történik kölcsönös elszámolás útján.

 

VIII. A szerződés teljesítése

 

VIII./1. Vállalkozó a szerződésben rögzített nyílászárókat a MSZ EN 14351-1:2006 előírásainak megfelelően készíti el.

 

VIII./2. A teljesítés helye minden esetben Vállalkozó telephelye: 8192 Hajmáskér, Iparos u. 10.

 

VIII./3. Az árajánlatban megadott árak telephelyi átvételre vonatkoznak, kivétel ha Megrendelő szereléssel vagy szállítással kötötte a szerződést és az ajánlat/vállalkozói szerződés erre külön ki is tér.

 

VIII./4. Megrendelő vagy meghatalmazottja köteles a teljesítés helyén az előre egyeztetett időpontban rendelkezésre állni. Árukiadás kizárólag munkanapokon 7.00-15.00 óráig történik.

 

VIII./5. Vállalkozó a termékeket kizárólag a Megrendelőnek vagy az általa írásban meghatalmazott személyeknek adja át.

 

VIII./6. Megrendelő és Vállalkozó kölcsönösen együttműködve, a termék átvételekor, Vállalkozó telephelyén mennyiségi és teljességi (üvegkár, festés-sérülés stb. felmérése) vizsgálatot tart. Vállalkozó/eladó a termék átvételét követően mennyiségi és minőségbeli kifogást nem áll módjában elfogadni. A termék, termékek átvételét követően a Vállalkozó/eladó csak  akkor felel a termékek hibáiért, amennyiben a megrendelő igazolja, hogy azok már az átvételt megelőzően megvoltak.

 

VIII./7. Vállalkozó a megrendelt termékeket szükség esetén Teljesítmény nyilatkozattal és karbantartási útmutatóval adja át.

 

VIII./8. Megrendelő saját költségén köteles gondoskodni a termék átvételéről és szakszerű — erre alkalmas állványon, függőleges helyzetben, megfelelően rögzítve — elszállításáról

 

VIII./9. Amennyiben Megrendelő a szerződésben írt határidőn belül a késztermék elszállításáról nem gondoskodik, a Vállalkozó csak erre külön, határozott időre szóló tárolási díj megfizetésével egyidejűleg megkötött szerződés alapján tárolja és felelős őrzésben tartja a terméket. A tárolási díj napi mértéke a vállalkozói szerződésben írt nettó vállalkozói díj 0,3 %-a.

 

VIII./10. Amennyiben Megrendelő szerződést a tárolásra nem köt, vagy a készterméket 180 naptári napon belül sem szállítja el, Vállalkozó jogosult azt a Megrendelő költségére a szerződésben megjelölt címére, előzetes értesítés mellett leszállítani, és azt akkor is otthagyni, ha a Megrendelő nem gondoskodik a termék átvételéről, ebben az esetben ez Vállalkozó/eladó szerződésszerű teljesítésének felel meg, így az ebből fakadó költségeket és díjakat Vállalkozó/eladó jogosult érvényesíteni.

 

VIII./11. Amennyiben Megrendelő minőségi kifogása alaptalannak bizonyul, Megrendelő köteles Vállalkozó azon költségeit megtéríteni, melyek a minőségi kifogás kivizsgálásával kapcsolatban felmerültek.

 

 

IX. Műszaki feltételek

 

 

IX./1. Helyszíni felmérés esetén a Megrendelő kötelezettsége a helyszínen a felmérés feltételeit biztosítani, amelyek a következők:

 

 

·    a MÉTERVONAL (a végleges padlószinttől mért 100 cm) egyértelmű megadása

 

·    a felméréshez alkalmas falnyílások megléte (parapetek, áthidalók, falkávák végleges méretének és pozíciójának biztosításával)

 

·    megközelíthető és hozzáférhető, szabad nyílások;

 

·    Megrendelő vagy képviselőjének jelenléte ( aki az esetlegesen felmerülő kérdésekben döntési jogkörrel rendelkezik)

 

·    Egyértelmű állásfoglalás, hogy a nyílászárók beépítésének időpontjában szerelő vagy aljzatbetonra kell-e a nyílászárókat építeni. Amennyiben csak szerelő beton áll majd rendelkezésre, abban az esetben egyértelműen tisztázni kell, hogy a nyílászárók alátámasztását, illetve a hőhíd megszakítást milyen technológiával kívánják biztosítani. Amennyiben megrendelő ezt nem biztosítja, abban az esetben kivitelező, megfelelő méretű toktoldó profilokkal fogja az alátámasztást biztosítani, ami a vállalási áron felül kiszámlázásra kerül.

 

 

IX./2. Helyszíni beépítés esetén a Megrendelő kötelezettsége a helyszínen a beépítés feltételeit biztosítani, amelyek a következők:

 

 

·    a MÉTERVONAL (a végleges padlószinttől mért 100 cm) egyértelmű megadása, amely nem térhet el a felmérésnél megadott szinttől;

 

·    a beépítéshez alkalmas falnyílások megléte (parapet, áthidalók, RAL beépítésnél simított falkáva stb);

·    Szerelő beton végleges szintje ( amennyiben ennek meglétét a megrendelő vállalta)

·    megközelíthető és hozzáférhető, szabad nyílások;

 

·    elektromos áram vételi lehetőség, térítésmentesen

 

·    elektromosan működtetett szerkezetek esetén (motoros árnyékolók, távnyitók stb.) végleges áramvételi lehetőség és villanyszerelő szakember biztosítása

·    elektromosan működtetett szerkezetek esetén ( motoros árnyékolók) a megrendelő feladata minden egyes meghajtáshoz, B6 Amperes kismegszakítót biztosítani, meghajtásonként külön-külön kiépítve.

·    Megrendelő vagy képviselőjének jelenléte, ( aki az esetlegesen felmerülő kérdésekben döntési jogkörrel rendelkezik)

·    Garázskapuk esetén legalább azon falfelület belső oldali vakolása, ahova a garázskapu be lesz építve.

 

 

X. Termékszavatosság, jótállás

 

X./1. A termék, termékek hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő / vásárló – választása szerint – a kellékszavatosságban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, Megrendelőt / vásárlót azonban nem illeti meg az a jogosultság, hogy a termék, termékek ugyanazon hibája miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igényként a Megrendelő / vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, termékszavatossági igény érvényesítése esetén a termék hibáját a megrendelőnek / vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Megrendelő / vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 3 éven belül érvényesítheti, e határidő eredménytelen elteltével ezen jogosultságát elveszti.

Megrendelő / vásárló a hiba felfedezését követően késedelem nélkül köteles a hibát közölni, a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlést késedelméből eredő kárért a Megrendelő / vásárló tartozik felelősséggel.

A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására. A terméket nem teszi hibássá önmagában az a tény, hogy később nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül a forgalomba.

A termék hibáját a károsultnak kell bizonyítania.  

 

X./2. Vállalkozó/Eladó a termékekre 5 év szavatosságot, valamint 1 év jótállást vállal.

 

X./3. A szavatossági, illetve jótállási kötelezettség kezdő időpontja a termék átvételének napja.

 

X./4. Vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő

 

·       a terméket szakszerűtlenül szállítja;

 

·       a karbantartást nem az átadott „Karbantartási útmutató” alapján vagy hiányosan végzi el;

 

·       a hiba a nem szakszerű beépítésből adódik, amennyiben a beépítést nem az Ada - Bau kft végezte

 

·       a beépített termék környezete fokozott terhelést ró a termékre (erős páraterhelés (pl.:festés), utólagos vakolás okozta mész- és cementlerakódás, erős porterhelés, stb.);

 

·       a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett;

 

·       nem rendeltetésszerűen használja és emiatt a termék meghibásodik;

 

·       fizikai behatásokból (betörés, időjárás okozta sérülés, nyílászárókra tárgyak felfüggesztése, stb.) ered a kár;

 

·       átadás után történő üvegtörés, repedés esetén.

 

X./5. Vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem hozta forgalomba, nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő, illetve azt nem üzletszerű gazdasági tevékenység körében gyártotta vagy forgalmazta. Mentesül a felelősség alól, ha a termék az általa történő forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt, és a hiba oka később keletkezett. Mentesül a felelősség alól, ha a termék általa történő forgalomba hozatala időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy a termék hibáját jogszabályban kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

X./6. Az üvegek minőségének vizuális megítélésére vonatkozóan a Magyar Üvegipari Szövetség (MÜSZ), Magyar Ajtó Ablak Egyesület (MATA), Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület (ALUTA) valamint az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (ÉMI) által kidolgozott és kiadott irányelvek a mérvadóak és betartandók. Ezen dokumentum letölthető honlapunkról.

 

 

XI. Jogviták

 

XI./1. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésükkel kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton, peren kívül, tárgyalással igyekeznek megoldani.

 

XI./2. Felek jogvitáik esetére értékhatártól függően a Veszprémi Járásbíróság, illetőleg a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

XI./3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a  vállalkozói szerződés szabályai, illetőleg a 2013. évi V. Törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.